luni, 2 decembrie 2013

ŞCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE SILAŞI”
BECLEAN


Nr. 1272/20.09.2012

Aviz:                                                                                           Aviz:
 Şcoala Gimn. „Grigore Silaşi”Beclean                                   Şcoala Gimn. Uriu
            jud.BN                                                                                        jud. BN
 Dir. Prof. Rus Vasile Gabriel                                                   Dir. Prof. Andras Ioan


Aviz:
Colegiul Naţional „Petru  Rareş”
jud.BN
Dir. Prof. Nicula  Cristian

PROIECT EDUCAŢIONAL1.     Date privind aplicanţii:

1.Nume şi prenume: MOLDOVAN RAVECA
Titular la: Şcoala Gimazială „Grigore Silaşi”  Beclean, BN
Specialiatea: învăţătoare
Tel./Fax: 0754 520266
E-mail: raveca_moldovan63@yahoo.com
Semnătură

2.Nume şi prenume: ORBAN IOAN
Titular la: Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean, BN
Specialitatea: profesor psiholog
Tel/Fax:0743376333

                                                                                                Semnătura:

2. Tema/titlul proiectului:
„ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!”
( ŞCOALA PĂRINŢILOR )
Domeniul: Educaţia civică


MOTO: „Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând
şi în cea mai mare măsură, oamenii. Între aceştia primul loc îl ocupă
părinţii şi educatorii”   –   A. S. Makarenko, „Cartea pentru părinţi”


3.Colaboratori:

 • Dir. prof.RUS VASILE GABRIEL - Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi”
 • Dir. prof.  NICULA CRISTIAN- Colegiul  Naţional  „Petru  Rareş”
 • Dir. prof. ANDRAS IOAN- Şcoala Gimnazială Uriu
 • Psiholog prof. SZAKACS EVA -Şcoala Gimnazială ”Grigore Silaşi”
 • Înv. MUNTEAN TIMEA -Şcoala Gimnazială Uriu
 • Înv. CHIŞ  LIDIA  BEATRICE – Colegiul Naţional „Petru  Rareş”- Beclean
 • Consilier şcolar AURORA CORĂBEAN - Colegiul Naţional „Petru Rareş”
 • Înv. POP DELIA - Şc. Gimnazială „Grigore Silaşi” 
 • Înv. KEREKES  MARIA-Şc. Gimnazială  „Grigore Silaşi”
 • Înv. ŞIMON RODICA- Şc.  Gimn. „Grigore  Silaşi”
 • Înv. GANCEAN ENIKO- Şc. Gimn. „Grigore  Silaşi”
 • Înv. STEYAR  CAMELIA- Şc. Gimn. „Grigore  Silaşi”


4. Locul desfaşurării proiectului (unitatea / unităţile de învăţământ în care se derulează proiectul) :

    
Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean, BN


5. Durata proiectului:

     Octombrie 2012 – Iulie 20166. Diagnoză relevantă pentru obiectivele proiectului, la depunerea proiectului / analiza SWOT

Puncte tari:
§  Cunoaşterea elevilor de către învăţător /diriginte.
§  Cunoaşterea familiilor din care provin elevii.
§  Implicarea şi atragerea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii.
§  Asigurarea condiţiilor pentru activitatea şcolară de către unele familii.
§  Promptitudinea cu care răspund părinţii elevilor claselor implicate, la chemările şcolii.

Puncte slabe:
§  existenţa unor familii în care cel puţin unul dintre părinţi este plecat la muncă în străinătate;
§  existenţa unor familii care nu se interesează de situaţia elevilor, nu răspund nici la chemările şcolii ;
§  familiile nu cunosc toate problemele care-i preocupă pe copii;
§  părinţii nu sunt alături de copii în petrecerea timpului lor liber.
Oportunităţi:
§  Posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin implicarea tuturor factorilor educaţionali în procesul instructiv –educativ.
§  Creşterea de oferte educaţionale prin curriculum la decizia şcolii.
§  Diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea părinţior alături de elevi şi dascăli în desfăşurarea şi pregătirea acestora.
§  Consilierea părinţilor de către dascăli, pentru  cunoaşterea copiilor şi înţelegerea problemelor dintre părinţi şi copii.
§  Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în proiecte educaţionale diferite, concursuri, festivaluri.
§  Contactul permanent al instituţiilor şcolare cu colectivele de părinţi şi alţi factori educaţionali din comunitate.
 • Realizarea de parteneriate eficiente intre instituţiile educaţionale şi familie
Riscuri/ameninţări:
§  Rezultate din ce în ce mai slabe ale elevilor la învăţătura.
§  Creşterea numărului elevilor  cu abandon şcolar.
§  Creşterea numărului de cazuri de indisciplină.
§  Creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de comunicare a elevilor cu părinţii, învăţătorii, profesorii şi colegii.
§  Izolarea copiilor cu probleme comportamentale de către colegii de grup.


7. Contextul/justificarea proiectului
     Rolul şcolii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realiza-rea unui parteneriat eficient profesor- elev- părinte este unul dintre dezideratele actuale ale  procesului instructiv- educativ.     
 Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între părinţi şi copiii acestora având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa spiritului de echipă, atât la unii cât şi la ceilalţi. Pentru a preveni apariţia unor astfel de situaţii mi-am propus ca acţiunile acestui proiect să conducă la:  
    -dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi cât şi la copii;                   -îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil, părinte – şcoală, copil - şcoală;
      -conştientizarea, de către părinţi, a importanţei pe care timpul liber îl are în
viaţa unui copil/tânăr şi cât de util este ca părinţii să se implice în modul în  care copiii lor petrec acest timp, sprijinind dezvoltarea personală a acestora;
      - desfăşurarea de activităţi comune: elevi, părinţi, educatori          
      -identificarea tuturor familiilor ce întâmpină probleme în creşterea şi educarea acestora.

8. Obiectivul general :
          Înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii ele-vilor, între părinţii  şi copiii acestora astfel încât să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit.

9.Obiectivele specifice ale proiectului:
§  creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii a copiilor;
§   înţelegerea mai bine a ceea ce se întâmplă în şcoală de către părinţi;
§  obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul de educaţie al părinţilor;
§  micşorarea numărului de absenţe;
§  conştiinciozitate în efectuarea temelor de acasă;
§  scăderea violenţei verbale şi fizice între elevi;
§  implicarea părinţilor în colaborarea cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru crearea unui climat care să sprijine învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei;
§  implicarea părinţilor în petrecerea timpului liber de către copii.
§  sa formeze un parteneriat  profesor- elev- părinte, în vederea menţinerii unei bune comunicări.

10. Descrierea colectivului de elevi (grupul ţintă din proiect):
              
         Elevii claselor: a V-a A ; CP  (Şc “Gr. Silaşi”  şi CNPR) ; cls. I ,a  II –a (Uriu)
        CP A, cuprinde un număr de 25 de elevi : 14fete şi 11 băieţi.
        CP-CNPR, cuprinde  un număr de  27 de  elevi;
        Cls. I- II Şc. Gimn.  Uriu un număr  13 de elevi;
        Clasa a V-a A are un efectiv de  27 elevi.  Aceşti elevi, în anul şc.2012-2013 au  editat  volumul  de creaţii literare “  Din  poveste în poveste”  şi nr.2  al revistei  “Şcoala părinţilor”. În anul şc.2011-2012  am editat volumul de cre-aţii literare  “Anotimpuri…”;  am imprimat albumul de colinde “Noi umblăm şi colindăm “ (anul şc. 2010-2011);  am participat la numeroase concursuri pe te-me de: Matematică , Lb. şi lit. română, Ab. Practice, Ed plastică, de nivel naţi-onal, în urma cărora am obţinut numeroase premii; am participat în fiecare an la Zilele Oraşului şi Zilele Europei cu dansuri moderne, pe scena oraşului nostru;  am derulat diverse proiecte educaţionale în care , o puternică implicare  au avut-o şi părinţii acestora. Împreună cu părinţii am derulat proiectul “Şcoala părin-ţilor”(în anul şc. 2011-2012) finalizându-l cu o interesantă revistă sub acelaşi nume.


11. Relevanţa proiectului în acord cu nevoile colectivului de elevi din proiect:

     Fondarea unei “reţele” de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia şi supravegherea  copiilor , subliniindu-se nu numai necesitatea colaborării  şcoală –familie, dar şi a părinţilor între ei .
       Rolul acestui proiect este de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi, copii şi şcoală


12. Complementaritatea cu alte proiecte/programe, experienta anterioara :

        
      În anii şcolari 2010-2011; 2011-2012 am derulat, cu actuala clasă a V-a A, proiectul  „Şcoala părinţilor” , care s-a finalizat cu revista sub acelaşi nume şi la cererea părinţilor, dornici de-a mai învăţa câte ceva, am hotărât să continuăm acest proiect şi în acest an şcolar, implicând şi alţi părinţi  interesaţi, din şcoala noastră , de la şcoala Uriu şi de la Colegiul  Petru Rareş.


      13. Descrierea activităţilor propuse în proiect şi a rezultatelor anticipate

        A. Prezentarea proiectului:
          Împărţirea mapelor ce cuprind descrierea proiectului şi a programului activităţilor   
          Prezentarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului
          Prezentarea programului de activităţi –(Bazele îmbunătăţirii compor-tamentelor)
  A.   MODULUL I : Prezentarea proiectului”

             B.MODUL II:  “De ce copiii se comportă bine/rău”
                
         C. MODUL III : „ Comunicarea clară înseamnă eficienţă 

         D. MODULUL IV : ”Tehnica ascultării activ-reflexive
                  
   E. MODULUL v : Cum creştem frecvenţa comportamentelor„bune”

             F. MODULUL vI : Stoparea comportamentelor nedorite”

         G. MODULUL VII : Managementul comportamentelor agresive”

         H.  MODUL  VIII : Cum ne controlăm furia (noi părinţii)”

                     

14.Grafic activităţi:

Activitate/
subactivităţi
TERMEN  (2013/2014)

    Responsabili
O1
N2
D3
I4
F5
M6
A7
M8
I9

1. Prezentarea proiectului

Înv. Moldovan R.
Psih. Orban  I.
Înv. Chiş Lidia
2. De ce copiii se comportă bine/rău

Înv. Moldovan  R.
Elevii cls VA; CP
Psiholog Orban I.
3. Comunicarea clară înseamnă eficienţă


Psih. Orban I.
Înv. Raveca M.
Psih. Aurora C.
Înv.  Chiş Lidia
4. Tehnica ascultării activ-refle-xive


Înv. Raveca M.
Psih.  Orban I. Psih. Eva Szakacs
5. Cum creştem frecvenţa compor-tamentelor „bune”


Înv. Raveca M.
Psih. Aurora C.
Psih.  Orban I. Înv.  Lidia Chiş
6. Stoparea comportamentelor ne-dorite


psih.Orban I.
înv. Raveca M.
Psih. Aurora C.
7. Managementul comporta men-telor agresive


Inv.Raveca M. Psih. Eva Szakacs
Psih.  Orban I.
Înv. Lidia Chiş

8. Cum ne controlăm furia (noi părinţii)


Înv.Raveca M.
Dir. Rus Vasile Gabriel
Psih. Orban Ioan Înv. Lidia Chiş
Psih.  Aurora C.
 

ROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE

Nr. Crt.
Tema/ Conţinutul activităţii
Public ţinta
Data/ durata
Locul
Coordonator
1
Prezentarea proiectului:
ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!
(Şcoala Părinţilor)

părinţi
învăţători
profesori
1 ora
Octombrie
2013
Sala  de clasa

Inv. Raveca Moldovan
Psih. Orban I.
Psih.Eva S.
Înv Lidia Chiş
2
De ce copiii se comportă bine/rău 

părinţi
profesori

2 ore
octombrie 2013
CCD- Şc. Gimn. “Grigo-re Silaşi”

Inv. Raveca Moldovan
Psih.Orban I
Înv. Lidia Chiş
Psih. Aurora C
3
Comunicarea clară înseamnă eficienţă - prezentare teoretica
părinţi
profesori
2 ore
decembrie 2013
CDI-ul şcolii
Înv. Raveca Moldovan
Consilier şc.
Psiholog şc.

4
Tehnica ascultării active-reflexive
prezentare teoretică
părinţi
profesori

2 ore
ianuarie
2014
CDI-ul şcolii
Psih. Orban I
înv.Raveca Moldovan
Psih. Aurora  C.
Înv.  Lidia Chiş
5
Cum creştem frecvenţa comportamentelor „bune”
prezentare teoretică
părinţi
 profesori

2 ore
februarie
2014
CDI-ul şcolii
Psih.Orban I.
Inv.Raveca M.
 Înv. Lidia  Chiş
 Psih. Eva S.       
6
Stoparea comportamen-telor nedorite – activităţi  teoretice
părinţi
profesori
2 ore
martie 2014
Sala festivă

Inv.Raveca Moldovan
Psih. şcolari
7
Managementul comporta -mentelor agresive
- prezentare teoretică
părinţi
profesori

2 ore
mai 2014

Sala  festiva

Inv.Raveca M.
psih. Orban I.
Psih.Aurora C.
8
Cum ne controlăm furia (noi părinţii)
părinţi
profesori
2 ore
iunie
2014
CDI-ul şcolii
Înv.Raveca M.
Dir. Rus Vasile Gabriel
Consilier şcolar
Psih. Orban I.
Dir.Nicula C.

15.  Rezultate:   
                 îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil; părinte – şcoală; copil – şcoală,  în peste 90% din cazuri,  care să conducă la:
§  obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură (note mai mari)
§   micşorarea numărului de absenţe;
§  micşorarea numărului de elevi ce vin cu temele nefăcute la şcoală;
 • scăderea numărului actelor de violenţă în care sunt implicaţi elevii.16. Utilizarea TIC:
·        interasistenţe,
·        lectorate cu părinţii,
·        chestionare,
·         discuţii cu elevii, părinţii şi cadrele didactice din şcoală

17. Procedura de autoevaluare :

    Evaluare internă: se va face în urma fiecărei întâlniri, în urma fiecărei activităţi comune.
         Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate: portofoliu ce va cuprinde: chestionare completate (ale elevilor, profesorilor, părinţilor), concluzii şi direcţii de acţiune.   
     Evaluare externă – va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă:      
     -Elevii au note mai mari – sunt interesaţi mai mult de munca intelectuală.      
     -Micşorarea numărului de absenţe.  
     -Familia este implicată în aproape toate problemele şcolii.
     -Şcoala are rezultate mai bune în ceea ce priveşte educaţia elevilor.

18. Asigurarea efectului multiplicator al proiectului (gradul de trensferabilitate):
   -posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri;  
   -utilizarea materialelor realizate si in alte alte proiecte de consiliere pe diverse teme ;          
    -derularea proiectului la nivelul judeţului într-un număr mare de şcoli.

17. Alte informatii relevante:
                                                                                                                                                       
BUGETUL PROIECTULUI:   
Surse de finanţare:   -veniturile şcolii   
                                 -sponsorizări din partea cadrelor didactice; părinţilor


      Data: 12.X.2013
                                                                        Coordonatorii de proiect:
                                                                                                 înv.MOLDOVAN RAVECA
                                                                                                 consilier şc.prof. ORBAN  IOAN
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu